การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
                    

  มาพัฒนาเว็บเพจด้วยDreamweaver กันนะ 

 

                                                                                          

    ในปัจจุบันนี้การทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มีบทบาทมากมาย  จึงจำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รู้จักการใช้อินเตอร์เน็ต การทำงานของเว็บเพจเบื้องต้น รู้จักภาษา HTML รู้จัก Dreamweaver โปรแกรมช่วยสร้างเว็บเพจสำเร็จรูป สร้างเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้การทำงานมีความทันสมัยและมีประสิืทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

                                                               

จัดทำโดย

นางสาวชุติมา  ฉัตรคำ

นายเจษฏา ยางสาย

 

 

 

บทที่ 1
รู้จักการทำงานของเว็บเพจเบื้องต้น

บทที่ 2
สร้างเว็บเพจเบื้องต้น

บทที่ 3
ปรับแต่งข้อความบนเว็บเพจ

บทที่ 4
แต่งเติมเว็บเพจด้วยกราฟิก

บทที่ 5
การใส่ตารางบนเว็บเพจ

บทที่ 6
การเชื่อมโยง

บทที่ 7
การออกแบบเลย์เอาืท์

บทที่ 8
การสร้างเฟรมเซตในเว็บเพจ

บทที่ 9
การสร้างฟอร์ม

บทที่ 10
การอัพโหลดไฟล์สู่เว็บไซต์