บทที่ 10 การอัพโหลดไฟล์สู่เว็บไซต์

การอัพโหลดไฟล์
        เมื่อสร้างเว็บไซต์เสร็จแล้ว ขั้นตอนสุดท้าย คือ การอัพโหลดไฟล์ การอัพโหลดเป็นการส่งไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถเข้าดูได้
        การอัพโหลดไฟล์ ในบทเรียนนี้จะใช้วิธี FTP ไปยังเซิร์ฟเวอร์ การ FTP ไปยังสามารถทำได้หลายวิธี เช่น อาจจะใช้โปรแกรมสำหรับส่งโดยเฉพาะ เช่น WS_FTP LE หรือ CuteFTP เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ Dreamweaver ได้ เช่นเดียวกัน ในบทเรียนนี้ จะเป็นการส่งไฟล์โดยใช้ Dreamweaver8
การจัดหาเซิร์ฟเวอร์
        ก่อนส่งไฟล์ต้องมีเซิร์ฟเวอร์เสียก่อน เซิร์ฟเวอร์ คือ คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเว็บไซต์ ซึ่งอาจจะจัดหาเอง หรือใช้บริการ web hosting ซึ่งมีทั้งฟรี และเสียค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่เว็บที่ให้บริการฟรี มักจะไม่สามารถส่งไฟล์ทาง FTP ได้ ต้องส่งผ่าน file manager ของเว็บนั้น ๆ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดลองหาดูได้จาก Google Search โดยใช้คำค้นหาว่า โฮสติ้ง หรือ โฮสติ้ง+ฟรี (สำหรับค้นหาเว็บที่ให้บริการฟรี)
        เมื่อมีเซิร์ฟเวอร์แล้ว ขั้นต่อไป คือ การหา URL ซึ่งสามารถทำได้ ทั้งการขอ Sub domain ของเว็บที่มีอยู่แล้ว หรือ ขอ Domain เป็นของตนเอง รายละเอียดการขอ Domain ให้ท่านศึกษาได้ที่ http://www.thnic.or.th ถ้าต้องการใช้ Sub domain ของเว็บไซต์ใด ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์นั้น ๆ         เมื่อมี URL หรือที่อยู่ที่จะส่งไฟล์ไปแล้ว ถ้าจะส่งด้วยวิธี FTP จำเป็นต้องมีชื่อผู้ใช้ (uer name) และรหัสผ่าน (password) ซึ่งผู้ดูแลระบบของ เซิร์ฟเวอร์ จะเป็นผู้ให้มา ทั้งสามอย่างนี้ (URL, user name และ password) จำเป็นต้องมี เปรียบเสมือนกุญแจที่จะเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์

สิ่งที่ควรระวังในการส่งไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์

1.ชื่อของไฟล์ที่กำหนดในสิงค์และชื่อไฟล์จริง จะต้องตรงกัน โดยเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก หรือตัวพิมพ์ใหญ่ ควรให้เหมือนกัน ทั้งนี้เพราะ ถ้าส่งไฟล์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นระบบ UNIX ถ้าใช้ตัวอักษรตัวเล็ก-ใหญ่ ไม่เหมือนกัน

2.จะไม่สามรถลิงค์ได้ จึงต้องตรวจสอบเสียก่อน ทั้งนี้เพราะบางครั้งมีการคัดลอกไฟล์ไปยัง Windows รุ่นอื่น ๆ ทำให้ชื่อของไฟล์เปลี่ยนไป และเป็นปัญหาเมื่อส่งไฟล์ไปยัง UNIX Serverไฟล์ที่ลิงค์จะต้องมีอยู่จริง และอยู่ในห้องที่ระบุ ควรตรวจสอบให้ดีว่า ทุกลิงค์อยู่ครบสมบูรณ์

การอัพโหลดด้วย Dreamweaver8
        มีขั้นตอนดังนี้
กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ Remote Site
        การติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์โดยผ่าน Dreamweaver จำเป็นต้องกำหนดรายละเอียด ที่ Remote Site เสียก่อน Remote Site คือ Site ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะส่งไฟล์ไปเพื่อให้บริการบนอินเทอร์เน็ต (ถ้ากำหนดแล้วในตอน กำหนด Site ก่อนการทำงาน ก็ไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนนี้)

  1. เปิดโปรแกรม Dreamweaver8
  2. ไปที่ Site > Manage Site...
  3. เลือก Site ที่ทำงานที่ต้องการส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิกปุ่ม Edit เพื่อไปกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม ในตัวอย่างนี้ ได้กำหนดชื่อ Site ว่า myCenter

4.จะเปิดหน้าต่าง Site Definition for DreamSite ขึ้น ถ้าเป็นชื่ออื่น ก็จะมีชื่อ Site อื่น เช่น Site Definitin for mySite เป็นต้น

5.ถ้ามีการกำหนด site ก่อนทำงาน ก็จะเห็นข้อมูลของ Site ที่ทำงาน เช่น ชื่อ Site และห้อง หรือ Folder ที่เก็บไฟล์ และรายละเอียดอื่น ๆ คล้ายข้างล่างนี้

6.ในหัวข้อ Category ให้คลิกที่ Remote Info เพื่อไปตั้งค่าของ Remote Site

7.ในช่อง Access ซึ่งหมายถึงการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ ให้คลิกเลือก FTP เพราะเราจะส่งไฟล์ด้วยวิธีนี้ การส่งไฟล์ด้วยวิธี FTP จะต้องแน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ที่จะส่งไปอนุญาตให้ส่งไฟล์ด้วยวิธีนี้ ถ้าไม่ทราบท่านต้องถามผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เช่า จะสามารถใช้ได้ทุกแห่ง แต่ถ้าเป็นบริการฟรี ต้องตรวจสอบว่าอนุญาตให้ส่งด้วยวิธีนี้หรือไม่

8.ให้กรอกข้อมูล ที่จำเป็นในการส่ง ถ้าไม่ทราบ ต้องถามผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ที่ท่านจะส่งไป ถ้าไม่กรอกข้อมูล หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ก็จะไม่สามารถส่งข้อมูลได้

9.กรอกเสร็จแล้วให้ทำการตรวจสอบโดยคลิกปุ่ม Test ถ้าไม่สามารถเข้าได้ ให้คลิกเลือก Use passive FTP แล้ว ทดสอบอีกครั้ง ถ้ายังเข้าไม่ได้ ให้ตรวจสอบข้อมูลกับผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์

10.ถ้าสามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ Dreamweaver จะแจ้งให้ทราบ ดังนี้

 

การส่งไฟล์ทั้งหมดขึ้นเซิร์ฟเวอร์
เมื่อติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้แล้ว ขั้นต่อไปจึงจะสามารถส่งไฟล์ได้ ถ้าเป็นการส่งครั้งแรก ต้องส่งทั้งหมดทุกไฟล์ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

1.เปิดไฟล์ ตรวจดูทุกไฟล์ให้พร้อมที่จะส่ง อย่าให้มีข้อผิดพลาด เช่น ลิงค์เสีย หรือไม่มีภาพ เป็นต้น

2.ถ้า Files panel ไม่เปิดอยู่ ให้เปิด Files Panel (ไปที่ Window > Files) ถ้ายืดออกขยายให้กว้างขึ้นจะเห็นเมนู ดังนี้

หมายเลข 1 เลือกดู Site ต่าง ๆ ถ้ามีหลาย Site

หมายเลข 2 ปุ่มต่อเชื่อมกับเซิร์ฟเวอร์ ลักษณะที่เห็น คือ ต่อเชื่อมแล้ว ถ้ายังไม่ต่อกับเซิร์ฟเวอร์ จะมีลักษณะ

หมายเลข 3 คัดลอกไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์มายังเครื่องทำงาน หรือ Get File

หมายเลข 4 ส่งไฟล์จากเครื่องทำงานไปยังเซิร์ฟเวอร์ หรือ Put File

หมายเลข 5 ในกรณีทำงานหลายคน เป็นการบอกว่าขอไฟล์นี้มาแก้ไข คนอื่นห้ามยุ่ง จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

หมายเลข 6 เป็นการส่งไฟล์เพื่อให้คนอื่นแก้ไขได้

หมายเลข 7 เป็นมุมมองทั้งบนเซิร์ฟเวอร์ และบนเครื่องทำงานพร้อมกัน จะแบ่งหน้าจอออกเป็นสองส่วน

3.ที่ Files panel ให้คลิกเลือก Site ทั้ง Site

4.ถ้ายังไม่ได้ติดต่อกับ เซิร์ฟเวอร์ ให้กดปุ่มติดต่อ (แต่ทั้งนี้ จะต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ Remote Site และทดสอบว่าสามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วเท่านั้น ถ้ายังไม่ได้กำหนด Dreamweaver จะเปิดหน้าจอให้ตั้งค่าของ Remote Site)

5.ถ้าไม่มีปัญหา ปุ่มนี้จะแสดงให้เห็นว่าติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้แล้ว ดังนี้

6.ถ้าไม่สามารถติดต่อได้ แต่เคยทดสอบผ่าน ให้ตรวจสอบ ชื่อและรหัสผ่าน ที่ Remote Site แต่ถ้ายังทดสอบการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ ต้องกำหนดค่าสำหรับติดต่อ กับ Remote Site ให้ถูกต้องเสียก่อน ตามขั้นตอนข้างต้น พร้อมทั้งทดสอบดูว่าสามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วเท่านั้น

7.กดปุ่มส่งไฟล์ หรือ Put File(s)

8.Dreamweaver จะถามเพื่อความแน่ใจว่า ต้องการส่งไฟล์ทั้งหมด จริงหรือไม่ ให้คลิก OK

9.Dreamweaver จะส่งไฟล์ทั้งหมดไปยังห้อง ที่กำหนดไว้ เมื่อครั้งกำหนดรายละเอียดของ Remote Site ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลามาก ถ้ามีหลายไฟล์ หรือความเร็วในการต่อเชื่อมต่ำ ถ้าการต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตขาดตอน ก็ต้องดำเนินการส่งใหม่

การตรวจสอบไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ และบนเครื่องทำงาน
        ที่ Files Panel ให้คลิกปุ่ม เพื่อเปิดหน้าจอใหม่ ดังนี้

ทางด้านซ้ายมือ จะเป็นไฟล์ที่ส่งขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ ส่วนทางขวามือจะเป็นไฟล์ที่อยู่บนเครื่องทำงาน
เราสามารถคลิกเมนู หรือ เครื่องมือต่าง ๆ บนหน้าจอนี้ ได้เช่นเดียวกับบน Files panel

การส่งไฟล์เฉพาะบางไฟล์

1.ให้คลิกเลือกไฟล์ บนเครื่องทำงาน ที่ต้องการส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์

2.คลิกปุ่ม Put File ( )

การนำไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์มาที่เครื่องทำงาน

1.ให้คลิกเลือกไฟล์ในฝั่งซ้าย ซึ่งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งต้องการคัดลอกมาทำงานบนเครื่องทำงาน

2.คลิกปุ่ม Get File ( )

การลบไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์

1. ให้คลิกขวาที่ไฟล์บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ด้านซ้ายมือ แล้วคลิก Edit และ คลิก Delete ดังภาพ

2. โปรแกรมจะติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ และเมื่อติดต่อได้แล้ว จะถามว่า จะลบจริงหรือเปล่า ให้กด OK เพื่อตอบรับว่าต้องการลบ

จัดทำโดย

น.สชุติมา ฉัตรคำ

กลับไปหน้าแรก