บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม... อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ

         1. บอกความหมายของอุปสงค์ อุปทานได้

          2. บอกชนิดของอุปสงค์ อุปทานได้

         3. อธิบายกฎของอุปสงค์ อุปทานได้

         4. บอกปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์ และอุปทานได้

         5. แสดงการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ และอุปทานได้

         6. แสดงการกำหนดดุลยภาพของตลาดโดยอุปสงค์ อุปทานได้

         7. แสดงการเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพได้

ความหมายของอุปสงค์

         อุปสงค์ หรือ Demand หมายถึงความต้องการสินค้าหรือบริการ (Desire) บวกด้วยความสามารถที่จะจ่ายเงินซื้อ (Ability to Pay) บวกด้วยความเต็มใจที่ซื้อ (Willingness to Pay) และได้ซื้อสินค้านั้น

ชนิดของอุปสงค์

       1.อุปสงค์ต่อราคา (price demand)

      2.อุปสงค์ต่อรายได้ (income demand)

      3.อุปสงค์ต่อราคาสินค้าชนิดอื่น (cross demand)

ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์

 1. ราคาสินค้า
 2. รายได้
 3. ราคาสินค้าชนิดอื่น
 4. การคาดคะเนราคาสินค้า
 5. การกระจายรายได้
 6. การโฆษณา
 7. รสนิยม
 8. จำนวนประชากร
 9. ฤดูกาล

ตารางอุปสงค์และเส้นอุปสงค์

       1. ตารางอุปสงค์เฉพาะบุคคล

       2. ตารางอุปสงค์ของตลาด

กฎของอุปสงค(Law of Demand)

     ปริมาณการซื้อสินค้าและบริการใดๆ ชนิดใดชนิดหนึ่งย่อมเป็นปฏิภาคส่วนกลับ (InverseRelation) กับระดับราคาของสินค้าและบริการชนิดนั้นเสมอ

การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์

      การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ต่อราคา

      การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค

ความหมายของอุปทาน

      อุปทาน  (Supply)  หมายถึง  จำนวนสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ธุรกิจจะนำออกขายในตลาดแห่งหนึ่ง  ณ  ระดับราคาต่างๆ กัน  ในระยะเวลาที่กำหนดให้

       C ความเต็มใจที่จะเสนอขาย

       C ความพร้อมหรือความสามารถที่จะเสนอขาย

ชนิดของอุปทาน

      1.อุปทานต่อราคา (price demand)

ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอุปทาน

 1. ราคาสินค้า
 2. รายได้
 3. ราคาสินค้าชนิดอื่น
 4. การคาดคะเนราคาสินค้า
 5. การกระจายรายได้
 6. การโฆษณา
 7. รสนิยม
 8. จำนวนประชากร
 9. ฤดูกาล

ตารางอุปทานและเส้นอุปทาน

       ตารางอุปทานเฉพาะบุคคล

        ตารางอุปทานของตลาด

กฎของอุปทาน(Law of Supply)

        ปริมาณของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งผู้ผลิตหรือพ่อค้าต้องการจะขายย่อมแปรผันโดยตรงกับราคาของสินค้าและบริการชนิดนั้นเสมอ

การเปลี่ยนแปลงของอุปทาน

        การเปลี่ยนแปลงของอุปทานต่อราคา

        การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปทาน

การกำหนดดุลยภาพของตลาด

การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของตลาด

       1 อุปสงค์เพิ่มขึ้น อุปทานคงที่

       2 อุปสงค์ลดลง อุปทานคงที่

การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของตลาด

       1 อุปสงค์คงที่ อุปทานเพิ่มขึ้น

       2 อุปสงค์คงที่ อุปทานลดลง

การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของตลาด

      1 อุปสงค์เพิ่มขึ้น อุปทานเพิ่มขึ้น

      2 อุปสงค์ลดลง อุปทานลดลง

      3.อุปสงค์เพิ่มขึ้น อุปทานลดลง

      4.อุปสงค์ลดลง อุปทานเพิ่มขึ้น

  กลับ