บรรยากาศขององค์กร โดยรวม 6 ประการ คือ

1. ความสำคัญของมนุษย์ในองค์กร : สมาชิกขององค์กรจะรู้สึกว่าพวกเขาสามารถปฎิบัติตามแนวทางที่พวกเขาปฎิบัติอยู่มากเท่าไร พวกเขาจะมีความพึงพอใจบรรยากาศขององค์กรโดยว่รมมากขึ้น

2. การส่งข่าวสารในองค์กร : สมาชิกขององค์กรรู้สึกว่าพวกเขาสามารถปฎิบัติตามแนวทางที่พวกเขาปฎิบัติอยู่ และบุคคลอื่นสามารถปฎิบัติตามแนวทางเดียวกับที่พวกเขาปฎิบัติอยู่ การส่งข่าวสารเพียงพอเท่าไร พวกเขาจะพึงพอใจบรรยากาศขององค์กรโดยรวมมากขึ้น

3. วิธีการตัดสินใจ : สมาชิกขององค์กรรู้สึกว่ากระทำของพวกเขาและการกระทำของบุคคลอื่นมรมูลเหตุจากวิธีการตัดสินใจที่ดี พวกเขาจะมีความพึงพอใจบรรยากาศขององค์กรมากขึ้น

4. วิธีการจูงใจ : สมาชิกขององค์กรรู้สึกว่าการกระทำของพวกเขา และการกระทำของบุคคลอื่นมีการจูงใจในทางที่ดี พวกเขาจะพึงพอใจบรรยากาศขององค์กร

5. เทคโนโลยีและทรัพยากร : ถ้าหากว่าสมาชิกขององค์กรพิจารณาว่า วัสดุและอุปกรณ์ตลอดจนระเบียบขององค์กรมีความทันสมัย และรักษาสภาพให้ใช้งานได้ ทำให้พวกเขาสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาจะมีความพึงพอใจบรรยากาศขององค์กร

6. อิทธิพลจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน : สมาชิกขององค์กรจะมีความพึงพอใจบรรยากาศขององค์กรมากกว่า ถ้าหากพวดเขารู้สึกว่ามีอิทธิพลบางอย่างต่อสิ่งที่เกิดขึ้นภายในแผนกของพวกเขา และสมาชิกขององค์กรจะมีความพึงพอใจในบรรยากาศขององค์กรน้อยลง ถ้าพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถมีอิทธิพลต่อบุคคลที่บังคับบัญชาพวกเขาอยู่

 

นางสาวนงคราญ  ดงเย็น  นางสาวสุพัตรา ยศตื้อ  นางสาวแสงอรุณ สันวงค์