การบริหารเชิงรวมที่เป็นภารกิจทางการบริหารของผู้บริหารที่มีอยู่เป็นพิเศษ คือ

1. การใช้วิธีบริหารแบบมุ่งหมาย เป็นสำคัญ ทั้งนี้เพราะ ในภาวะเศรษฐกิจที่ประสบปัญหาวิกฤตนั้น ประสิทธิภาพผลผลิตที่ทำได้จะเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่นักบริหารจะต้องวัดผล และคิดตามตลอดเวลา การตั้งเป้าหมายผลสำเร็จที่ต้องการ และการติดตามผลงานที่ทำได้ต่างก็ต้องอาศัยเป้าหมายเป็นเครื่องมือที่จะขาดเสียมิได้

2. การจัดระบบการวางแผนที่สมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรมีความเข้มแข็งจากการมีระบบการวางแผนกลยุทธ์สำหรับระยะยาว รวมทั้งการมีระบบการวางแผนที่สามารถระบุเป้าหมายผลสำเร็จต่าง ๆ ที่จะสามารถนำมาใช้บริหารงาน เพื่อผลสำเร็จร่วมกันทั้งสองฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฎิบัติ

3. การจัดระบบการบริหารงานในขั้นปฎิบัติที่ดีพร้อม คือ การใช้ระบบการวัดผลประเมินผล การจูงใจทรัพยากรบุคคล ตลอดจนระบบการควบคุม เพื่อเป็นเครื่องมือที่เหมาะสม สำหรับการเสริมสร้างประสิทธิภาพผลผลิตให้สูงขึ้นได้ตลอดเวลา

 

นางสาวนงคราญ  ดงเย็น  นางสาวสุพัตรา ยศตื้อ  นางสาวแสงอรุณ สันวงค์