กลยุทธ์การบริหาร อาจแยกเป็นประการต่าง ๆ ดังนี้

1. การใช้วิธีการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยการบริหาร โดยเป้าหมาย (MBO) เป็นเครื่องมือ

2. การอาศัย "แผนกลยุทธ์" เป็นเครื่องมือเสริมสร้างประสิทธิภาพผลผลิตระยะยาว

3. การอาศัยโครงสร้างเป้าหมายผลสำเร็จเป็นตัวเร่งผลผลิต

4. การอาศัยกระบวนการร่วมวางแผน และตั้งเป้าหมาย เพื่อให้พนักงานผูกพันต่อเป้าหมายผลสำเร็จ

5. การใช้วิธีจูงใจคนเพื่อเพิ่มผลผลิต

6. การอาศัยระบบการควบคุมแบบสร้างสรรค์

7. การเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการวางแผนทรัพยากรบุคคล และพัฒนาความสามารถทางการบริหาร

8. การเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีเสริมขวัญและกำลังใจ โดยอาศัยการให้โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่งานบริหาร

9. การใช้กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพจากการบริหารพฤติกรรมองค์กรโดยส่วนร่วม

10. การเพิ่มประสิทธิภาพ โดยปรับการบริหารให้สอดคล้องกับปัญหาในอนาคต

 

นางสาวนงคราญ  ดงเย็น  นางสาวสุพัตรา ยศตื้อ  นางสาวแสงอรุณ สันวงค์