การปรับบุคลิกภาพประกอบด้วย

1. ลักษณะท่าทาง หมายถึง รูปร่างหน้าตา การพูด การยืน การนั่ง การแสดงออกจะต้องเรียนรู้ว่ากิริยาท่าทางเหล่านี้มความเป็นปกติอย่างเดิมหรือไม่ บุคลิกหล่านี้สามารถแก้ไขเปี่ยนแปลงพัฒนาการไปได้

2.  การแต่งกาย  หมายถึง  การเบือกใช้สื้อผ้า เครื่องประดับ สีสัน รูปแบบ ให้เพมาะสมกับบุคลิก ระเบียบ วัฒณธรรมขององค์กร

3.  สุขภาพร่างกายและจิตใจ  หมายถึง การมีสุขภาพพลานามัยที่สดใส ชื่น มองทุกคนด้วยเจตคติที่งดงาม และสร้งสรรค์

4.  ความรอบรู้  หมายถึง  การใช้สติปัญญา วุฒิภาวะการใช้พิจารณาปัญหาด้วยความรอบคอบ ความรอบรู้เป็นประสบการณ์ที่เก็บะสมอย่างต่อเนื่อง และนำาวิเคราะห์เพื่อแสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสม

 

 

นางสาวนงคราญ  ดงเย็น  นางสาวสุพัตรา ยศตื้อ  นางสาวแสงอรุณ สันวงค์