หลักในการรู้จักตนเอง มี 6 ประการ

1.  ความรู้ ความรอบรู้ในหลกกาทฤษฏี นำไปประยุกษ์ใช้อย่างรอบคอบ มีเหตุมีผลทำให้เขากับรรากาศและสถานการณ์

2.  สุขภาพและศักยภาพทางร่างกาย  ความแข็งแกร่ทางร่างกายและจิตใจ เป็นกองทัพที่ส่งกำลังให้ร่างกาย จิตใจที่มีพลานามัยทุกส่วน พร้อมเสมอที่จะตอบสนองเมือบทบาทนั้น

3.  ฐานะทางเศรษกิจ  การมีสภาพคร่องทางเศรษกิจ ทำให้คลายความวิตกกังวลใจการแสดงบทบาททำให้การตอบสนองได้อย่างเต็มความสามารถ เสมือนเครื่องจักรต้องมีน้ำมันหล่อลื่น

4.  สติปัญญา  ความสามารถทางสมองเป็นนามธรรม และเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคล การฝึกฝนทำให้ช่วยให้ความสามารถได้เช่นเดียวกับบุคลิกภาพ

5.  นิสัยและความสนใจ บุคลิกภาพเกิดจากการอบรมเลี้ยงดู และสิ่งแวดล้อมทำให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ง่าย้องพฒนาตนเองให้ทันสมัย

6.  ความสามารถและความถนัดเฉพาะ  ในสังคมมนุษย์ทุกชาติทุกสังคม มักจะยอมรับควมสามารถและความถนัดเฉพาะบุคคล ถึงแม้ว่าขณะเขามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม ผลงานที่เป็นอมตะจะไม่ยอตายไปด้วย

 

 

นางสาวนงคราญ  ดงเย็น  นางสาวสุพัตรา ยศตื้อ  นางสาวแสงอรุณ สันวงค์