วิธีการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Managerial Approach)

           วิธีการบริหารแบบวิทยาศาสตร์นั้น มีส่วนคล้ายกับแนวคิดของ Frederick W.Tayler มากจากประสบการณ์และการวิจัยของ Tayler สรุปได้ว่า ผู้บริหารควรจะสร้างระบบการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยความยุติธรรมเกี่ยวกับจำนวนวันที่จ่ายค่าตอบแทน หน้าที่ด้านการบริหารที่จะจัดให้เพิ่มเติมจะประกอบด้วยการคัดเลือกและการฝึกอบรมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคลากรให้อยู่ในสภาวะที่มีปีะสิทธิภาพสูงสุด

 

นางสาวนงคราญ  ดงเย็น  นางสาวสุพัตรา ยศตื้อ  นางสาวแสงอรุณ สันวงค์