ความพึงพอใจในการทำงาน

โดยแยกในประเด็นได้ดังนี้

1. เสริมสร้างบรรยากาศและความตั้งใจในการปฎิบัติงาน : การที่พนักงานมีความพึงพอใจย่อมส่งผลให้พนักงานมีความตั้งใจทำงาน จึงเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ดีขึ้นลอการขาดงาน การลางาน

2. เสริมสร้างความเป็นอิสระในการทำงาน : ความพึงพอใจมีความสำคัญ และมีความสัมพันธ์ต่อความรับผิดชอบ ความอิสระเป็นอย่างมาก ซึ่งก็แสดงว่าเมื่อพนักงานเกิดความพึงพอใจพนักงานจะทำงานด้วยความเป็นตัวเอง ไม่จำเป็นต้องมีพันธนาการต่าง ๆ มาควบคุม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่ ที่จะต้องจ้างหรือซื้อมากำกับดูแลการปฎิบัติงานของพนักงาน ซึ่งย่อมเป็นการสิ้นเปลืองไม่น้อย

3. ส่งเสริมการบริหารแบบประชาธิปไตย : เมื่อพนักงานเกิดความพึงพอใจ ย่อมมีผลให้พนักงานบริหารงานเป็นแบบเปิดโอกาสความเป็นอิสระ แสดงความคิดเห็น หรือแสดงความรับผิดชอบอย่างกว้างขวาง ฉะนั้น ความพึงพอใจในการทำงาน ย่อมส่งเสริมและมีผลให้การบริหารเป็นไปอย่างประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน : เมื่อพนักงานมีความพอใจในการปฎิบัติงานย่อมส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มีการเพิ่มผลผลิต ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

 

นางสาวนงคราญ  ดงเย็น  นางสาวสุพัตรา ยศตื้อ  นางสาวแสงอรุณ สันวงค์

www.000webhost.com