พฤติกรรมบุคคล (Individual Behavior)

 

พฤติกรรมระดับบุคคลนี้ มีองค์ประกอบหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล

ซึ่งจะแบ่งได้เป็น 4 องค์ประกอบ คือ

การรับรู้ (Perception)

 ทัศนคติ (Attitudes)

ค่านิยม (Values)

การจูงใจ (Motivtion)

องค์ประกอบเหล่านี้ นอกจากจะมีอิทธิพลทำให้แต่ละบุคคลมีลักษณะและพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ยังมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของบุคคลในการปฎิบัติงานอีกด้วย

 

 

นางสาวนงคราญ  ดงเย็น  นางสาวสุพัตรา ยศตื้อ  นางสาวแสงอรุณ สันวงค์