ขั้นตอนการจัดองค์กร  

1.  การกำหนดรายละเอียดของงาน  เพื่อให้องค์กรได้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งขึ้นมาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง งานต่าง ๆ ขององค์กรย่อมมีมากน้อยตามกัน ประเภท ลักษณะ และขนาดขององค์กร การแจกแจงรายละเอียดของงานว่ามีอะไร เป็นสิ่งจำเป็น

2.  การแบ่งงานให้แต่ละคนในองค์กรได้รับผิดชอบตามความเหมาะสม และตามความสามารถ

3.  การประสานงาน เมื่อได้จัดแบ่งงานให้แต่ละฝ่าย แต่ละแผนกแล้ว ขั้นต่อไป คือ การประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 

นางสาวนงคราญ  ดงเย็น  นางสาวสุพัตรา ยศตื้อ  นางสาวแสงอรุณ สันวงค์