เป้าหมายขององค์กร

1.  เป้าหมายทางเศรฐกิจหรือกำไร  กำไรเป็นเครื่องมือแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งหรืออ่อนแอขององค์กร องค์กรใดที่มีการทำกำไรสูง ย่อมแสดงว่าองค์กรนั้นกำลังเจริญเติบโตและมีความมั่นคง

2.  เป้าหมายเกี่ยวกับการให้บริการ  ส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรรัฐ ที่มุ่งจัดทำบริการสาธารณะต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของประชาชน สำหรับในส่วนขององค์กรธุระกิจ ในปัจจุบันได้พยายามปรับปรุง โดยเฉพาะเกี่ยวกับการทำกำไรสูงสุด มาเป็นเป้าหมายเกี่ยวกับการบริการทางด้านสังคมเพิ่มมากขึ้น

3.  เป้าหมายด้านสังคม  โดยทั่วไปองค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีพื้นฐานในการจัดตั้งเพื่อบริการประชาชน หรือเพื่อความเจริญของประเทศโดยรวม ดังนั้น การดำเนินการจึงเป็นการกระทำเพื่อสังคมโดยส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่

 

 

 

นางสาวนงคราญ  ดงเย็น  นางสาวสุพัตรา ยศตื้อ  นางสาวแสงอรุณ สันวงค์