โครงสร้างขององค์กรจะประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้ 

1.  มีเป้าหมายวัตถุประสงค เป็นสิ่งที่องค์กรต้องกำหนดเอาไว้ในการจัดตั้งองค์กรว่าตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร

2.  มีภาระกิจหน้าที่ องค์กรทุกประเภทจะต้องกำหนดภารกิจหน้าที่อย่างชัดเจน โดยทั่วไปแล้วจะกำหนดไว้อย่างถาวร

3.  มีการแบ่งงานกันทำ โดยมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นการแบ่งงานหรือจัดกลุ่มงาน ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ

4.  มีสายการบังคับบัญชา เป็นการจัดตามความสัมพันธ์ของอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่บะคน หรือแต่ละหน่วยงาน

5.  มีช่วงการควบคุม  เป็นเทคนิคสำคัญในการจัดองค์กร เพื่อแสดงให้เห็นว่าใครมีหน้าที่ขอบเขตอำนาจ และความรับผิดชอบเพียงใด มีผู้ใต้บังคับบัญชากี่คน มีหน่วยงานที่อยู่ใต้ความรับผิดชอบกี่คน

6.  มีความเอกภาพ หรือความเป็นอีนหนึ่งอันเดียวกันในการบังคับบัญชา เป็นการจัดอำนาจการควบคุมบังคับบัญชาให้อยู่ร่วมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ คณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างชัดเจน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ซ่ำซ้อน และไม่ก้ายก่ายต่อกัน

 

 

นางสาวนงคราญ  ดงเย็น  นางสาวสุพัตรา ยศตื้อ  นางสาวแสงอรุณ สันวงค์