องค์กรโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ

1.  องค์กรทางสังคม    เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงคืในการทำงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสมาชิกในสังคม ได้แก่ ครอบครัว มหาวิทยาลัย โรงเรียน และกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆที่ทำหน้าที่ในทางสาธารณะ

2.  องค์กรส่วนราชการ   เป็นหน่วยงานทางราชการต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ในทางสาธารณะหรือบริการประชาชน และเป็นองค์กรที่มีระบบซับซ้อนมาก ได้แก่ กระทรวง เทศบาล ทสุขาภิบาล และองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบราชการ

3.  องค์รเอกชน  เป็นองค์กรที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าและบริการโดยผลประโยชน์หรือกำไรจะตกแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าของ ได้แก่ สถาบันการเงิน โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น

 

 

นางสาวนงคราญ  ดงเย็น  นางสาวสุพัตรา ยศตื้อ  นางสาวแสงอรุณ สันวงค์