การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

Organization Efficiency

     การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร  (Organization Efficiency ) 

          การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร     โดยการเปรียบเทียบทรัพยากรที่ใช้ไปกับผลที่ได้จากการทำงานว่าดีขึ้นอย่างไรแค่ไหน ในขณะที่กำลังทำงานตามเป้าหมายองค์กร โดยหลักการแล้วควรมีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพควบคู่กันไป แต่ปรากฏได้เห็นบ่อยครั้งว่า มีองค์กรจำนวนมากที่ทำได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวคือ องค์กรบางองค์กรอาจทำให้ประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายได้ แต่กลับมีการใช้จ่ายทรัพยากรที่สิ้นเปลือง ซึ่งอาจปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น การต้องใช้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์มากเกินไป หรือ เกินความจำเป็น และรวมถึงการใช้แรงงานคนอย่างสิ้นเปลือง

      ทำนองเดียวกัน บางองค์กรอาจจะมีประสิทธิภาพการทำงานดี แต่อาจไม่มีประสิทธิผลเลยก็ได้ ดัง เช่น บางองค์กรอาจจะมีประสิทธิภาพการทำงานดี บางองค์กรอาจะสามารถผลิตภัณฑ์หรือใหริการได้ โดยมีต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่งแต่กลับไม่สามารถขายสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งในที่สุดการขายก็จะตกต่ำลงเรื่อยๆ และเป็นที่แน่นอน่า ป้าหาย กำไร การเติบโต และการอยู๋รอดก็จะถูกระทบกระเทือนตลอดเวลา

 

 

 

 

นางสาวนงคราญ  ดงเย็น  นางสาวสุพัตรา ยศตื้อ  นางสาวแสงอรุณ สันวงค์