รายวิชา หลักเศรษฐศาสตร์

เนื้อหาวิชาหลักเศรษฐศาสตร์

(3200-1001)

 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร

 

บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพ

 

บทที่ 3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน

 

1บทที่ 4 อุปสงค์และอุปทานในทางปฏิบัติ

 

1บทที่ 5 ทฤษฎีการบริโภค

 

1บทที่ 6 ทฤษฎีการผลิต

 

 

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก

 

11

 

วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ (3200-1001)

จำนวน 3 หน่วยกิต

ผู้สอน อาจารย์รักษ์  เจียศิริพงษ์กุล

 

1

 

 

สาระสำคัญ

   มนุษย์ทุกคนต้องการมีชีวิตที่ดีที่สุดจึงต่างแสวงและมีความต้องการในสิค้าและบริการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในขณะที่ปริมาณของปริมาณของทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัด บางครั้งจึงเกิดการขาดแคลนขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีการศึกษาหาวิธีที่จะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้สนองตอบต่อความต้องการและเกิดประสิทธิภาพ