ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทความวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย   ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทความวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล


สื่อกลางในการส่งข้อมูล

เทคนิคการส่งข้อมูลดิจิตอล

เทคนิคการส่งผ่านข้อมูลในเครือข่ายแบบจุดต่อจุด

เทคนิคการส่งข้อมูลโดยใช้สื่อกลางร่วมกัน

การส่งข้อมูลด้วยสัญญาณอนาล็อก

การส่งข้อมูลด้วยสัญญาณดิจิตอล

สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต