การควบคุมการใช้ระบบ

 

การควบคุมการใช้ระบบฐานข้อมูล

 

ความหมายของการรักษาความปลอดภัย

 

การควบคุมการใช้ระบบฐานข้อมูล

 

 

ความปลอดภัยของข้อมูล

 

 

 

 

 

เมนูหลัก

 

 

 

 

นายนพดล               หน่อคำ       

นางสาวเจษิณี         วงศ์วารชัย

นางสาวจุฑารัตน์    ทองทิพย์

คณะบริหารธุระกิจ  สาขาคอมพิวเตอร์