ปัญหาในการใช้ระบบฐานข้อมูลและการแก้ปัญหา

 

 

ประเภทของการเกิดความขัดข้อง


วิธีการแก้ปัญหาความขัดข้อง

 

วิธีการแก้ปัญหาความขัดข้อง

 

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

 

Client / Server

 

 

 

 

เมนูหลัก

 

 

 

นายนพดล               หน่อคำ       

นางสาวเจษิณี         วงศ์วารชัย

นางสาวจุฑารัตน์    ทองทิพย์

คณะบริหารธุระกิจ  สาขาคอมพิวเตอร์