บทที่ 4 อุปสงค์และอุปทานในทางปฏิบัติ

 

 

การควบคุมราคา (Price Control)

หมายถึง การที่รัฐบาลยื่นมือเข้ามาเพื่อให้ความช่วยเหลือทำให้ราคาสินค้ามีเสถียรภาพ
ทั้งนี้เพราะสินค้าบางชนิดราคาไม่ค่อยมีเสรีภาพ   คือ  เมื่อปริมาณการผลิตเปลี่ยนแปลงไป  มักจะทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสินค้าบางอย่างมีความจำเป็นในการดำรงชีพ ดังนั้นรัฐบาลจึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทั้งทางด้านผู้ผลิตและผู้บริโภค

 

การกำหนดราคาเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

การกำหนดราคาขั้นสูง   (Maximum   Price   Control)

การกำหนดราคาขั้นสูง   เป็นมาตรการของรัฐใช้ควบคุมราคาสินค้าและบริการ   เมื่อผลผลิตมีน้อยไม่พอกับความต้องการของผู้บริโภคเกิดการขาดแคลนและหายาก รัฐจึงต้องช่วยเหลือผู้บริโภคด้วยการกำหนดราคาขายสูงสุด   ห้ามมิให้ขายเกินราคาที่กำหนด

กลับสู่หน้าหลัก