บทที่ 5

เทคนิคการส่งข้อมูลโดยใช้สื่อกลางร่วมกัน

 

 

หากอุปกรณ์ใดไม่มีข้อมูลจะส่ง  ทำให้สูญเสียช่องสัญญาณในการส่งข้อมูลของสื่อกลางนั้น
      การแบ่งความสามารถในการส่งข้อมูลของสื่อกลางแบบพลวัต   (Dynamic  Allocation)
1.)  เป็นการแบ่งช่องสัญญาณในการส่งข้อมูลให้แก่อุปกรณ์เมื่ออุปกรณ์นั้นต้องการส่งข้อมูล  หรือร้องขอ  (Request )  มาเท่านั้น
ข้อดีของการแบ่งความสามารถในการส่งข้อมูลของสื่อกลางแบบพลวัต
                มีประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลมากกกว่าการแบ่งช่องสัญญาณ  ในการส่งข้อมูลแบบสถิต

5.3  ประเภทของการส่งข้อมูลโดยใช้สื่อกลางร่วมกัน
                เทคนิคการส่งข้อมูลโดยใช้สื่อกลางร่วมกัน  แบ่งตามวิธีการส่งข้อมูลลงในสื่อกลางออกเป็น  2  ประเภท  ดังนี้  คือ
                5.3.1  มัลติดรอปไลน์  (Multidrop  line) 
                          วิธีการส่งข้อมูลในเทคนิคมัลติดรอปไลน์
                          ในเทคนิคมัลติดรอปไลน์วิธีการควบคุมการส่งข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดการชนกัน  2  วิธี  คือ
                           -  วิธี  Polling
                           -  วิธี  Selecting
                วิธี  Polling
                       1.)  แต่ละอุปกรณ์จะทำการส่ง  Polling  Message  ไปถามอุปกรณ์อื่น ๆ เวียนสลับกันไปว่ามีข้อมูลที่ต้องการจะส่งให้หรือไม่
                       2. )  ถ้าอุปกรณ์ใดมีข้อมูลจะส่งมาให้  ก็จะทำกากรส่งข้อมูลนั้นไป
                       3. )  ถ้าอุปกรณ์ใดไม่มีข้อมูลที่จะส่ง   ก็จะตอบปฏิเสธต่อ  Polling  Message
                วิธี  Selecting
                        1.)  อุปกรณ์การสื่อสารที่ต้องการจะส่งข้อมูล  จะทำการส่ง   Selecting  Message  ไปถามอุปกรณ์การสื่อสารอื่น  ๆ  ว่าพร้อมที่จะรับข้อมูลหรือไม่
                        2.)  หากอุปกรณ์การสื่อสารใดพร้อมที่จะรับข้อมูล  ก็จะตอบรับ  (Acknowledge)  กลับไป
                        3.)  หากอุปกรณ์การสื่อสารใดไม่พร้อมที่จะรับข้อมูล  ก็จะตอบปฏิเสธการรับข้อมูลนั้น

อุปกรณ์ที่ใช้ในเทคนิคมัลติดรอปไลน์
                ในการเชื่อมโยงอุปกรณ์การสื่อสารเข้าด้วยกันในรูปแบบของ  Multidrop   Line  ทำได้โดยใช้อุปกรณ์แยกสาย   (Line  Splitter)  เพื่อเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์การสื่อสาร
                การทำงานของเทคนิคมัลติดรอปไลน์   อุปกรณ์แยกสายที่ใช้แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ 
                     -  อุปกรณ์แยกสายแบบอนาล็อก  (Analog  Splitter)
                     -  อุปกรณ์แยกสายแบบดิจิตอล  (Digital  Splitter )

 

อุปกรณ์แยกสายแบบอนาล็อก  (Analog  Splitter)
                เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสายแยกสื่อสารในช่วงของสัญญาณอนาล็อก  เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์การสื่อสารในที่ต่าง ๆ  ให้ทำงานแบบมัลติดรอปไลน์


 รูปที่  5.1 แสดงการใช้งานอุปกรณ์แยกสายแบบอนาล็อก

อุปกรณ์แยกสายแบบดิจิตอล  (Digital  Splitter)
                เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแยกสายสื่อสารในช่วงของสัญญาณดิจิตอล  เรียกอีกอย่างว่า  Modem  Sharing   Unit  (MSU)


 รูปที่ 5.2 แสดงการใช้งานอุปกรณ์แยกสายแบบอนาล็อกและดิจิตอล

ข้อเสียของเทคนิคมัลติดรอปไลน์
                เมื่อมีอุปกรณ์การสื่อสารต่อเข้ากับสื่อกลางจำนวนมากและแต่ละอุปกรณ์การสื่อสารมีข้อมูลจำนวนมากจะส่งเข้าไปในสื่อกลาง  ทำให้เวลาในการรอคอย  Polling  /  Selecting  Message  ของอุปกรณ์การสื่อสารอื่นนาน
                ดังนั้นเทคนิคนี้ จึงไม่เหมาะกับงานที่ต้องการคำตอบทันที  หรืองานแบบโต้ตอบ  (interactive)
5.3.2   มัลติเพล็กซิง   (Multiplexing)
                         เทคนิคการใช้สื่อกลางร่วมกันโดยวิธีมัลติเพล็กซิงนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขข้อเสียของ      มัลติรอปไลน์
                             หลักของการทำงานของเทคนิคการใช้สื่อกลางร่วมกันโดยวิธีมัลติเพล็กซิง  คือการรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์การสื่อสารหลาย  ๆ  เครื่อง  แล้วส่งข้อมูลนั้นออกไปพร้อม  ๆ  กัน

 

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเทคนิคการใช้สื่อกลางร่วมกันโดยวิธีมัลติเพล็กซิง
                อุปกรณ์ที่ช่วยในการสื่อสารร่วมกันของเทคนิควิธีมัลติเพล็กซิง เรียกว่ามัลติเพล็กเซอร์  (Multiplexer  :  Mux)   โดยที่อุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์จะทำงานเป็นคู่   คือจะต้องมีทั้งผู้ส่งและผู้รับเหมือนกับโมเด็ม
                วิธีการทำงานของอุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์
                1.)  มัลติเพล็กเซอร์ของผู้ส่ง  จะทำการรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์สื่อสารต่าง  ๆ   ( ซึ่งแต่ละอุปกรณ์การสื่อสารอาจมีอันตรายการส่งที่ต่างกันก็ได้)  แล้วส่งข้อมูลนั้นออกไปพร้อมกัน  ด้วยอัตราการส่งสูงไปยังผู้รับ
                2.)  มัลติเพล็กเซอร์ของผู้รับเมื่อรับสัญญาณข้อมูลแล้ว  ทำการแยกสัญญาณที่รับมา  เพื่อให้ได้ข้อมูลเดิม  แยกตามแต่ละอุปกรณ์  การสื่อสารที่ส่งมา

ประเภทของอุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์
                อุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแบ่งความสามารถในการส่งข้อมูลของสื่อกลาง  ซึ่งแบ่งออกเป็น
                1.)  อุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์แบบแบ่งตามความถี่   (Frequency  Division  Multiplexing  :  FDM)
                2.)  อุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์แบบแบ่งตามความยาวคลื่น  (Wavelength  Division  Multiplexing :  WDM)
                3.)  อุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์แบบแบ่งตามเวลา   (Time  Division  Multiplexing  :  TDM)
                4.)  อุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์แบบแบ่งเวลาด้วยสถิติ  (Statistical  time  division  Multiplexing :   STDM)

อุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์แบบแบ่งตามความถี่  (FDM)
วิธีการทำงานของอุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์แบบแบ่งตามความถี่

  1. แบ่งช่องสัญญาณการสื่อสารของสื่อกลางออกเป็นช่องสัญญาณย่อย  ๆ แต่ละช่องสัญญาณย่อยใช้ความถี่ในการส่งสัญญาณข้อมูลต่างกัน
  2. ใช้สำหรับการส่งข้อมูลอนาล็อก
  3. ช่องสัญญาณย่อยแต่ละช่อง  ใช้สำหรับการส่งสัญญาณข้อมูลของแต่ละอุปกรณ์สื่อสาร
  4. สัญญาณข้อมูลของแต่ละอุปกรณ์การสื่อสาร  จะถูกส่งไปตามช่องสัญญาณย่อยแต่ละช่องในเวลาเดียวกัน  โดยที่แต่ละอุปกรณ์การสื่อสารจะส่งสัญญาณข้อมูลภายในช่วงความถี่ที่ได้รับเท่านั้น
  5. ระหว่างช่องสัญญาณย่องแต่ละช่องมี  Guard  Band  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรบกวนจากคลื่นของช่องสัญญาณข้างเคียง

 

รูปที่  5.3  แสดงอุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์แบบแบ่งตามความถี่  (FDM)

 

                ข้อเสียของอุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์แบบแบ่งตามความถี่
                1.)  ประสิทธิภาพการใช้สื่อกลางต่ำ   เพราะการทำงานโดยแบ่งตามความสามารถในการส่งข้อมูลแบบสถิต  ( Static  Allocation  )  
                2.)  เนื่องจากมี   Guard  Band   ระหว่างช่องสัญญาณย่อย  ทำให้อัตราการส่งโดยรวมต่ำกว่าอัตราการส่งของช่องสัญญาณที่ไม่ได้ถูกแบ่งเป็นช่องสัญญาณย่อย

 

อุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์แบบแบ่งตามความยาวคลื่น   (WDM)
                วิธีการทำงานของอุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์แบบแบ่งตามความยาวคลื่น
                1.)  แบ่งช่องสัญญาณการสื่อสารออกเป็นช่องสัญญาณย่อย  ๆ  แต่ละช่องสัญญาณย่อยใช้ความยาวคลื่นต่างกันในการส่งข้อมูล
                2.)  วิธีการนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับการส่งสัญญาณข้อมูลผ่านสายใยแก้วนำแสง
                3.)  มีอัตราการส่งสูง  นิยมใช้สำหรับการส่งสัญญาณข้อมูลในระบบเครือข่าย  Internet  ความเร็วสูง

 

อุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์แบบแบ่งตามความถี่  (TDM)
                วิธีการทำงานของอุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์แบบแบ่งตามเวลา
                1.)  เป็นการแบ่งเวลาในการใช้ช่องสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณข้อมูลหมุนเวียนสลับกันไป  โดยแต่ละอุปกรณ์การสื่อสารจะได้รับช่วงเวลาเท่ากัน
                2.)  ใช้สำหรับการส่งข้อมูลดิจิตอล
                3.)  แต่ละอุปกรณ์การสื่อสาร  ได้รับอนุญาตให้สัญญาณข้อมูลในช่วงเวลาของตนเองเท่านั้นเมื่อหมดช่วงเวลาของตนเอง  จะต้องหยุดรอในรอบต่อไป
                4.)  กรณีที่อุปกรณ์การสื่อสารไม่มีข้อมูลจะส่งในช่วงเวลาของตนเอง  อุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์  จะใส่  Dummy  Character  เข้าไปเพื่อให้อุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์  ของผู้รับทำงานได้สอดคล้องกัน


 

รูปที่  5.4  แสดงอุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์แบบแบ่งตามเวลา   (TDM)

 

 

 

 

นางสาวลัลนา      คร่องไหม  คพ.501
นางสาวพรรณิษา    สมศักดิ์  คพ.501
นางสาววิกานดา        กาวิเต คพ.501