บทที่  1  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล

 

                
                                  การสื่อสารข้อมูล หมายถึง การส่งข้อมูลที่อยู่ในรูปของเลขฐานสอง   ที่เกิดจากอุปกรณ์  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2เครื่องขึ้นไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตลอดจนแบ่งปันการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
                                                           
  องค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูล 
                  ระบบสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบพื้นฐาน  5  ประการ  ดังนี้  คือ

                                                             


                                       1. ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล (Sender)
                                                เป็นต้นทางการสื่อสาร มีหน้าที่เตรียมข้อมมูลข่าวสารเพื่อจัดส่ง
                                      2. ผู้รับหรืออุปกรณ์รับข้อมูล(Receiver)
                                                           เป็นปลายทางของการสื่อสารข้อมูล มีหน้าที่รับส่งข้อมูลข่าวสารที่ผู้ส่งจัดส่งมาให้
                                      3. สื่อกลาง(Medium)
                                               เป็นเส้นทางการสื่อสาร เพื่อนำข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง สื่อกลางการสื่อสารนี้ อาจเป็นเส้นลวดทองแดง สายเคเบิล
                                                              สายใยแก้วนำแสง หรือคลื่นต่างๆ ที่ส่งผ่านทางอากาศ เช่น  คลื่นไม่โครเวฟ  คลื่นวิทยุ

                                      4.ข่าวสาร(Massage)
                                                         เป็นสัญญานที่ใช้ส่งผ่านไปในสื่อกลาง  แบ่งออกเป็น 4รูปแบบ  ดังนี้คือ
                                                                               1.  เสียง                    
                                                                               2.  ข้อมูล 
                                                                               3.  ข้อความ                        
                                                                              4.   รูปภาพ

                                     5. โปรโตรคอล(Protocol)
                                            หมายถึงกฎระเบียบหรือข้อตกลงที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้ผู้รับและผู้ส่งสามารถเข้าใจหรือพูดคุยกันได

                                                                           

                    ประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูล
                                   -  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูล
                                                                1.  ข่าวสาร
                                                                2.  คุณลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละองค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูล
                                                                3.  การรบกวน
ิ                                               -  กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูล
                                                                1.  การถ่ายโอน
                                                                2.  ความเที่ยงตรง
                                                                3.  เวลา

                                                                                    
     
                     การพัฒนาของการสื่อสารข้อมูล
                                    คอมพิวเตอร์ในยุคแรกมีการประมวลผูลแบบ  Batch  คือมีการประมวลผลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์  (Host)  เพียงที่เดียว  ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ  จะถูกส่งเข้ามาที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อทำการประมวลผลโดย คน รถไฟ รถยนต์ เป็นต้น
                                       ปี ค.ศ. 1960   เริ่มมีการต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบโทรศัพท์
                                       ปี ค.ศ. 1970   เริ่มมีการใช้ระบบ  Real  Time 
                                           คือมีการส่งข้อมูลแต่ละรายการไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อทำการประมวลผลเมื่อได้ผลลัพธ์ก็จะส่งกลับไปยังที่เดิมในเวลาอันรวดเร็ว                                                       
                                       ปี ค.ศ. 1975   เริ่มใช้ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย(Distributed Database)
                                       ปี ค.ศ. 1980   เริ่มใช้ระบบการประมวลผลแบบกระจาย(Distributed  Processing)

                     ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล
                                             1.  การสื่อสารข้อมูลเพื่อการบริหาร  และการจัดการ
                                                2.  การสื่อสารข้อมูลเพื่อการบริการ
                                                 3.  การสื่อสารในด้านธุรกิจการเงิน
                                                4. การสื่อสารข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร


                     สัญญาณ(Signal)
                                 สัญญาณ  (Signal)  หมายถึงข้อมูลที่ถูกนำมาทำการเข้ารหัส (Encoding) ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถส่งผ่านไปยังสื่อกลางได้
                                                สัญญาณที่ใช้ในการส่งผ่านสื่อกลาง  แบ่งออกเป็น  2 ประเภทคือ
                                                             -   สัญญาณอนาล็อก
                                                             -   สัญญาณดิจิตอล

                             สัญญาณอนาล็อก
                                                เป็นสัญญาณที่มีลักษณะเป็นรูปคลื่นที่ต่อเนื่อง(Continuous  Signal)
                            สัญญาณดิจิตอล
                                                            เป็นสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่อง(Discrete/Discontinuous Signal)  อยู่ในรูปแบบของระดับแรงดันไฟฟ้าที่เป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยม(Square Wave)

                                                                                         

                           ช่องทางการสื่อสาร  (Chanel)
                                                             ช่องทางการสื่อสาร  หมายถึง  เส้นทางเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
                         ชนิดของเส้นทางการสื่อสาร(Chane Typesl )
                                                ช่องทางการสื่อสารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
                                                                         -  ช่องอนาล็อก
                                                                         -  ช่องดิจิตอล

                                                                                                    

                            ช่องทางบรอดแบนด์(Broadband)
                                                     ช่องทางบรอดแบนด์  หมายถึง  ช่องทางอนาล็อกที่สามารถส่งผ่านสัญญาณอนาล็อกได้หลายๆสัญญานในเวลาเดียว
                            ช่องทางเบรสแบนด์(Baseband)
                                           ช่องทางเบรดแบนด์   หมายถึง  ช่องทางดิจิตอลที่ใช้สำหรับสงผ่านสัญญาณดิจิตอล
                            แบรนด์วิดท์(Bandwidth)
                                           แบรนด์วิดท์  หมายถึง  ความจุของช่องทางการสื่อสาร   หรือขีดจำกัดที่ช่องทางการสื่อสารสามารถนำข่าวสารผ่านไปได้ในช่วงเวลาที่กำหนด
                            การเข้ารหัส(Encoding)
                                           การเข้ารหัส  หมายถึง  การแปลงข้อมูลข่าวสารให้อยู่ในรูปของสัญญานที่พร้อมจะส่งไปในช่องทางการสื่อสาร
                            การถอดรหัส(Decoding)
                                           การถอดรหัส หมายถึงการแปลงสัญญาณที่ส่งไปในช่องทางการสื่อสารให้กลับมาอยู่ในรูปของข้อมูลข่าวสารเดิม


                                                                                                   

                           ทิศทางของการส่งข้อมูล
          
                                         1.  การส่งข้อมูลแบบทางเดียว   หรือซิมเพล็กซ์
                                                      2.  การส่งข้อมูลแบบทิศทางใดทิศทางหนึ่ง   หรือฮาร์ฟดูเพล็กซ์
                                                      3.  การส่งข้อมูลแบบสองทาง    หรือฟูลดูเพล็กซ์
                                                            
                           รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย
                                        การเชื่อมโยงเครือข่าย  หมายถึง  การสร้างเส้นทางการสื่อสารเพื่อส่งข้อมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่ง  แบ่งออกเป็น  2  รูปแบบคือ
                                                            1.  การเชื่อมโยงเครือข่ายแบบจุดต่อจุด(Point to Point)
                                                            2.  การเชื่อมโยงเครือข่ายแบบหลายจุด(Multi  Point) หรือการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบแพร่กระจาย (Broadcast)

                                         
                                                                     
                                          มาตรฐานที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล
                                                
1. มาตรฐานโดยนิตินัย  หรือมาตรฐานแบบเดอ จูเร
                                                                 2. มาตรฐานโดยพฟตินัย  หรือมาตราฐานแบบเดอ  ฟัคโต

                                         องค์กรมาตรฐาน
                                                             1. สถาบันแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา
                                                                2. องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตฐาน
                                                                3. สหภาพความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการโทรคมนาคม
                                                               4. สถาบันวิศวกรรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
                                                               5. สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า                                                                                                                                                        

 

                                                                                  

                                                                               จัดทำโดย
                                                                              น.ส.ลัลนา         คร่องไหม
                                                                              น.ส.พรรณิษา       สมศักดิ์
                                                                              น.ส.วิกานดา          กาวิเต

                                                                                  คพ.501