ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

 

คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

 

ความเป็นมาของการจัดการฐานข้อมูล

 

ข้อดี - ข้อเสีย

 

รูปแบบระบบฐานข้อมูล

 

โปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้

 

 

 

 

เมนูหลัก

 

 

 

 

นายนพดล               หน่อคำ       

นางสาวเจษิณี         วงศ์วารชัย

นางสาวจุฑารัตน์    ทองทิพย์

คณะบริหารธุระกิจ  สาขาคอมพิวเตอร์