วิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Managemrnt)

          วิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สร้างขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่า บุคคลมีความต้องการสิ่งอื่น นอกเหนือจากรางวัลทางด้านร่างกาย เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้นยังพบว่า การปรับปรุงการบริหารงานโดยเน้นวัตถุประสงค์ และการทำงานเป็นทีมที่เน้นการควบคุมตนเอง สิ่งที่สำคัญของวิธีการนี้ คือ การให้มีส่วนร่วมในการสร้างเป้าหมายของงาน และการปฎิบัติที่เน้นความรับผิดชอบในการควบคุมตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

นางสาวนงคราญ  ดงเย็น  นางสาวสุพัตรา ยศตื้อ  นางสาวแสงอรุณ สันวงค์