วิธีการมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Approach)

          วิธีการนี้เริ่มขึ้นจากการทดลองของ Huwthorne Experimento ซึ่งพบว่า งานนั้นมีสิ่งที่ เรียกว่า "หน้าที่สังคม" เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจพฤติกรรมการปฎิบัติงานของแต่ละคน จึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมทางสังคมของผู้ปฎิบัติงานด้วย และเพื่อที่จะส่งเสริมให้พฤติกรรมทางสังคมของผู้ปฎิบัติได้ประสานกัน จึงจำเป็นจะต้องคงไว้ซึ่งการติดต่อสื่อสารแบบสองทางให้มีอยู่ทั่วองค์กร

 

นางสาวนงคราญ  ดงเย็น  นางสาวสุพัตรา ยศตื้อ  นางสาวแสงอรุณ สันวงค์