บทที่ 10 ติดตั้งไดรเวอร์ให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

วิธีการติดตั้งไดรเวอร

การอัพเดตไดรเวอร์

ติดตั้งไดรเวอร์จาก Add Hardware Wizard


 

 

นางสาวสายชล สันธิ
นางสาวสุรจนา ชัยชมกู
นางสาวรสรินทร์ ยารังสี