1. ประเภทของคอมพิวเตอร
สามารถแบ่งการใช้งานได้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1.1 ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer)ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับงานคำนวณที่ต้องมีการคำนวนตัวเลขจำนวนหลายล้านตัวภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่น งานพยากรณ์อากาศที่ต้องนำข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ
อากาศทั้งระดับภาคพื้นดินและระดับชั้นบรรยากาศเพื่อดูการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง
ของอากาศ งานนี้จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงมาก นอกจากนี้มีงานอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่ง
มีความเร็วสูงเช่นงานควบคุมขีปนาวุธงานควบคุมทางอวกาศงานประมวลผลภาพทางการแพทย์งานด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทางด้านเคมี
เภสัชวิทยาและงานด้านวิศวกรรมการออกแบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพสูงกว่าคอมพิวเตอร์ชนิดอื่นการที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร
์ทำงานได้เร็ว เพราะมีการพัฒนาให้มีโครงสร้างการคำนวณพิเศษ เช่น การคำนวณแบบขนานที่เรียกว่า เอ็มพีพี (Massively Parallel Processing : MPP)
ซึ่งเป็นการคำนวณที่กระทำกับข้อมูลหลาย ๆ ตัวในเวลาเดียวกัน

1.2 คอมพิวเตอร์แบบเฟรม (Mainframe)

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดที่มีการพัฒนาตั้งแต่เริ่มแรกเหตุที่เรียกว่า เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ เพราะตัวเครื่องประกอบด้วยตู้ขนาดใหญ่ที่ภายในตู้มีชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ
อยู่เป็นจำนวณมาก แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเมนเฟรมคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงมากเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาสูงมาก มักอยู่ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักขององค์การ และต้องอยู่ในห้องที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและมีการรักษาเป็นอย่างด
ีบริษัทผู้ผลิตเมนเฟรมได้พัฒนาขีดความสามารถของเครื่องให้สูงขึ้น ข้อเด่นของการใช้เมนเฟรมอยู่ที่งานที่ต้องการให้มีระบบศูนย์กลาง
และกระจายการใช้งานไปเป็นจำนวนมาก เช่น ระบบเอทีเอ็มซึ่งเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่จัดการโดยเครื่องเมนเฟรมอย่างไรก็ตามขนาดของเมนเฟรมและมินิคอมพิวเตอร์ก็ยากที่จะจำแนกจากกันอย่างชัดเจน
ปัจจุบันเมนเฟรมได้รับความนิยมน้อยลง ทั้งนี้เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมีประสิทธิภาพและความสามารถสูงขึ้น ราคาถูกลง ขณะเดียวกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็ดีขึ้นจนทำให้การใช้งานบน
เครือข่ายกระทำได้เหมือนการใช้งานบนเมนเฟรม

1.3 มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer)
มินิคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องที่สามารถใช้งานได้พร้อมกันหลาย ๆ คนจึงเป็นเครื่องปลายทางต่อได้ มินิคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีราคาสูงกว่าสถานีงานวิศวกรรม นำมาใช้สำหรับการประมวลผลใน
งานสารสนเทศขององค์การขนาดกลาง จนถึงองค์การขนาดใหญ่ที่มีการวางระบบเป็นเครือข่ายเพื่อใช้งานร่วมกัน เช่น งานบัญชีและการเงิน งานออกแบบทางวิศวกรรม งานควบคุมการผลิตในโรงานอุตสาหกรรม
มินิคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์การที่เรียกว่าเครื่องให้บริการ (server) มีหน้าที่ให้บริการช่วยในการคำนวณ และการสื่อสาร

1.4 ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)
ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก บางคนเห็นว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานส่วนบุคคล หรืดเรียกว่า พีซี (Personal computer: PC) สามารถใช้เป็นเครื่องต่อเชื่อมในเครือข่าย
หรือใช้เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเพียงอุปกรณ์รับและแสดงผลสำหรับป้อนข้อมูลและดูผลลัพธ์ โดยดำเนินการการประมวลผลบนเครื่องอื่นบนเครือข่าย
อาจจะกล่าวได้ว่าไมโครคอมพิวเตอร์ คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผลกลางเป็นไมโครโพรเซสเซอร์ใช้งานง่าย ทำงานในลักษณะส่วนบุคคลได้ สามารถแบ่งแยกไมโครคอมพิวเตอร์ตามขนาดของเครื่องได้ดังน
ี้1) คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กถูกออกแบบมาตั้งบนโต๊ะ มีการแยกชิ้นส่วนประกอบเป็น ซีพียู จอภาพ และแผงแป้นอักขระ

2) แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ (laptop computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่วางใช้งานบนตักได้ จอภาพที่ใช้เป็นแบบแบนราบชนิดจอภาพผลึกเหลว
(Liquid Crystal Display : LCD ) น้ำหนักของเครื่องประมาณ 3-8 กิโลกรัม


3) โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(notebookcomputer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดและความหนามากกว่าแล็ปท็อปน้ำหนักประมาณ1.5-3กิโลกรัมจอภาพ
ที่ใช้เป็นแบบแบนราบมีทั้งแสดงผลแบบสีเดียว หรือแบบหลายสี โน้ตบุ๊คที่มีขายอยู่ทั่วไปมีประสิทธิภาพและความสามารถเท่ากับ แล็ปท็อป

4) ปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์ (palmtop computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับทำงานเฉพาะอย่าง เช่น เป็นพจนานุกรม เป็นสมุดจดบันทึกประจำวัน บันทึกการนัดหมายและการเก็บข้อมูลบางอย่างที่สามารถพกพาไปได้สะดวก
2. องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์ (hardware)
       ข้อมูล หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ หน่วยประมวลผลกลาง จอภาพ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ฮาร์ดแวร์จะทำงานตามโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้น

2. ซอฟต์แวร์ (software)
       บางครั้งเรียกว่าโปรแกรม หรือ ชุดคำสั่งวัตถุประสงค์หลักของ ซอฟต์แวร์ ที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน คือ การประมวลผลข้อมูลให้เป็น สารสนเทศ

3. การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
เป็นขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้ ผลลัพธ์หรือข้อสนเทศจากคอมพิวเตอร์ ในการทำงานกับคอมพิวเตอร์จำเป็นที่จะต้องให้ผู้ใช้เข้าใจขั้นตอนการทำงาน ต้องมีระเบียบปฏิบัติให้เป็นแบบเดียวกันมีการจัดทำคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ให้ทุกคนเรียนรู้และใช้อ้างอิงได้นอกจากนั้นเมื่อการใช้มาตรฐาน
ช่วยให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานย่อยๆราบรื่นการจัดซื้อจัดหาตลอดจนการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ก็จะง่ายขึ้น
เพราะทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกัน
4. ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์


1.Input Unit ????????????? ?????? ????????????????? ??????? ????????? ??????????????????????????????????????
2.Processor ????????????? ?????????? ?????????? ??????????? ??????????/????? ??????????? ???????????????????? ? ????????
3.Memory ??????????????????????????????? ????????????????????????? ??????????
-ROM : ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????
-RAM : ???????????????????? ?????????????? ????????????????????????
-Register : ????????????????????????????
-Cashe Memory : ???????????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????? Register
4.Output Unit ?????????? ?????????????????????????????????????

5. ????????????????????

???????????????????????? 2 ???? ???
  • ????????????? ????? ??????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????? ????????????????????????????????????? ? ????????????????????????

  • ????????????????? ???????????????????????????????????????????? ? ?????????????????? ?????????????????????????? ?????????? ??????????????????????? ??????????? ? ?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
    ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????

    ????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? (Tailor Made software) ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ??????????????????????????????????????????????????? (Software Package)